Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Miljögifter i sediment och biota

Miljögifter i sediment och biota

Med miljögifter menas ämnen/substanser som är främmande för naturen och som har en negativ inverkan på levande organismer. Miljögifter delas vanligen in i oorganiska gifter (t ex tungmetaller) och organiska gifter (t ex PCB, PAH, DDT). För att få en uppfattning om föroreningsbelastningen i miljön bestäms halten av specifika miljögifter oftast i sediment och/eller i biota. Halten av ett specifikt gift är högre i sediment och biota relativt i vatten då gifter ackumuleras i sediment (ackumulationsbottnar) och i biota.

Provtagning i sediment görs med rörprovtagare (t ex HAPS-corer) där olika skikt i sedimenten kan avskiljas för separata analyser. Provtagning av biota görs antingen genom dykning (t ex blåmusslor och tång) eller genom provfiske (olika fiskarter). På laboratoriet prepareras de biologiska proverna och beroende på vilken matris som är aktuell tas muskel, lever, helkropp m fl fram. Prover på sediment och biota skickas för kemisk analys till ackrediterat analyslaboratorium. All provtagning, preparering och utvärdering görs av Toxicons erfarna och kunniga personal och nationella riktlinjer följs.

Toxicon kan också placera ut blåmusslor (eller andra organismer) i burar för studier av upptag (miljögiftsinnehållet) och/eller exponering/effekter av miljögifter. Preparering och analys av miljögifter i blåmussla utförs på ovan nämnda sätt. För påvisande av exponering/effekter av miljögifter används biomarkörer.

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB