Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Fiskfysiologiska undersökningar

Fiskfysiologiska undersökningar

Fiskfysiologiska undersökningar utförs i såväl laboratorie- som i fältmiljö. Exponering av fisk i laboratoriemiljö kan utföras antingen i form av korttidsexponering (t ex 4-dagars exponering) eller under längre tid (subkronisk-kronisk exponering). Laboratoriestudier utförs på både sötvattens- och saltvattensfisk vid testning av enskilda ämnen och produkter i enlighet med OECD TG samt vid exponering för komplexa vatten. Exponering kan ske antingen direkt via vattnet eller vid kontrollerad dosering i form av direktinjektion eller osmotisk pump. Undersökningar i fält utförs på tånglake, skrubbskädda, abborre m fl. De flesta parametrar som kan ingå i en fiskfysiologisk undersökning kan utföras av Toxicon.

Fiskfysiologiska parametrar

 • Kemiska analyser
  • PAH-metabolithalt i galla
  • Extraktivämnen i galla
 • Biokemiska analyser
  • CYP1A (EROD-aktivitet och CYP1A-halten) i lever
  • Glutathiontransferas (GST) och glutathionreduktas (GR) i lever
  • Vitellogeninhalt, ASAT/ALAT, glukos och laktat i blod
 • Hematologi
  • Hemoglobin, hematokrit och antalet röda blodkroppar
 • Immunologi
  • Antalet vita blodkroppar och differentialräkning av vita blodkroppar
 • Histopatologisk undersökning (utförs av SVA)
 • Morfometri
  • LSI, GSI, konditionsindex mm
 • Fortplantningsstudie
  • Yngelkontroll
  • Könsbestämning

Kontakt

Fältstudier på fisk
Anders Sjölin, ansvarig för miljögiftsundersökningar
Telefon: 0418-560 97
anders.sjolin@toxicon.com

Laboratoriestudier på fisk
Anders Walstad, ansvarig för den ekotoxikologiska testverksamheten
Telefon: 0418-560 93
anders.walstad@toxicon.com

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB