Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Miljögiftsundersökningar

Miljögiftsundersökningar

Miljögiftsundersökningar syftar till att kunna påvisa miljögiftsinnehåll i sediment och biota (växter och djur) och/eller exponering/effekter på fauna. Toxicon utför undersökningar av miljögiftsinnehållet i sediment och biota inom kustkontroll- och övervakningsprogram både i limniskt (sötvatten) och marint vatten. Sedimentundersökningarna utgör ofta underlag för tillståndsansökan vid muddringsarbeten. Fiskfysiologiska undersökningar utförs både i sötvatten och i havet för att påvisa exponering/effekter av främmande ämnen. Biomarkörer används som tidiga varningssignaler på biologiska förändringar i en organism och markörerna används bl a i fiskfysiologiska undersökningar.

Kvalitetssäkring

Projekt utförs enligt OECD´s riktlinjer för kvalitetssäkring av data och arbetsrutiner. Toxicon har två dykande marinekologer (Per Olsson och Fredrik Lundgren) som innehar yrkesdykarutbilding (S30).

Fältresurser

Toxicon förfogar över provtagningsbåt försedd med portabel differentiell GPS och ekolod. Båten används till provtagning av sediment/biota i grunda kustområden. För öppna havsområden hyrs större provtagningsfartyg in.

Miljögiftsundersökningar

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB