Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Mätningar i den fria vattenmassan

Mätningar i den fria vattenmassan

I fält tas prover på olika djup i vattenfasen med hjälp av vattenhämtare och planktonhåv. Prover analyseras med avseende på hydrografiska parametrar såsom temperatur, salthalt, syreinnehåll, klorofyll, närsalter (fosfor, kväve, kisel och kol) i laboratorium.

I laboratorium utförs också mikroskopisk artbestämning av växt- och djurplankton och respektive arts antal bestäms. I vissa fall bestäms även primärproduktionen med hjälp av kol-14-metoden. Alla bestämningar och analyser görs inom Toxicon förutom närsalter och kol-14 där olika samarbetspartners utnyttjas. Provtagningar, artbestämningar och analyser följer nationella riktlinjer och för närsaltanalyser används endast laboratorier med ackreditering för havsvatten.

Kontakt

Hydrografi, växtplankton och bottenvegetation
Per Olsson, specialist
Telefon: 0418-560 92
per.olsson@toxicon.com

Djurplankton och bottenfauna
Fredrik Lundgren, ansvarig för marinekologiska undersökningar
Telefon: 0418-560 98
fredrik.lundgren@toxicon.com

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB