Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Bottenfauna

Bottenfauna

Med bottenfauna menas olika former av djur som lever i (infauna) och på (epifauna) sedimentet. Sedimentlevande bottendjur kan delas in i huvudgrupperna musslor, snäckor, kräftdjur, havsborstmaskar och tagghudingar. En bottenfaunaundersökning är en ekologiskt relevant parameter, vilken bl a kan indikera om syrgasbrist förekommit eller ej på en viss lokal. Beroende på vattendjupet och sedimenttypen används olika typer av utrustning vid infaunaprovtagning. I grunda områden provtages infaunan med rörprovtagare (av typen Haps-corer). Detta görs antingen från land, båt eller genom dykning beroende på djup. I djupa områden används i regel s.k. bottenhuggare , eller "grabbers", (t.ex. Smith-McIntyre och van Veen). Proverna sållas och konserveras sedan i fält (etanol eller formalin). Alla provtagningar och artbestämningar görs inom Toxicon, av erfaren och kunnig personal, och nationella eller regionala riktlinjer följs.

Epifaunan kan delas in i rörlig (mobil) och ”fast”. Den rörliga epifaunan utgörs definitionsmässigt av större rörliga kräftdjur och fisk. Den ”fasta” epifaunan är däremot t ex blåmusslor och tångmärlor som lever på sedimentet och/eller i vegetationen. Mobila epifauna provtages med en fallfälla i grunda områden på upp till ca 1 meters djup. Fallfällan består av en metallbox vilken släpps över ett bestämt område vari den rörliga epifaunan fångas med hjälp av håvning. Provtagning på den ”fasta” epifaunan i vegetationen görs vid att placera en nätkasse över en del av vegetationen (t ex en makroalgsplanta) varpå plantan skärs av och samlas upp i nätkassen. Epifaunaprover konserveras i fält och artbestäms i laboratorium. Provtagning och artbestämningar görs inom Toxicon, av erfaren och kunnig personal, och följer nationella eller regionala riktlinjer.

Ansvarig för bottenfaunabestämningarna är Fredrik Lundgren som deltagit i ett antal interkalibreringar avseende såväl östersjöfaunan som västerhavets fauna i Naturvårdsverkets regi. I samtliga interkalibreringar erhölls 100% rätta svar. Lundgren har även deltagit i Naturvårdsverkets workshop för bottenfauna våren 2011.

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB