Toxicon AB

Swedish English
Slider Image
Ekotoxikologiska tester

Ekotoxikologiska tester

Testerna som utförs listas nedan och innefattar grupperna bakterier, högre växter, alger, kräftdjur, musslor och fisk. Samtliga tester, med undantag för blåmusseltesten och kräftdjuret Ceriodaphnia dubia, kan utföras med kort starttid då dessa testorganismer hålls i kultur på Toxicon. Testsystem med markorganismer kan sättas upp om önskemål finns. Önskas cellkulturstestning samarbetar vi med underkonsulter (t ex avseende genotoxicitet) men utför dock själva screening av östrogen- och androgenliknande ämnen i miljöprover med modifierade jästceller (YES och YAS).

Tester på vattenfas Standard
BAKTERIER
Microtox ISO 11348-3 (modif.)
HÖGRE VÄXTER
Akut toxicitet (7 d), andmat (Lemna minor) OECD 221, ISO 20079
Grobarhet och groddutveckling (5 d), sallad mm OECD 208, EPA600/3-88-029
ALGER
Tillväxtinhibering (72 h), Pseudokirchneriella subcapitata OECD 201, SS-EN ISO 8692
Tillväxtinhibering (72 h), Phaeodactylum tricornutum SS-EN ISO 10253
Tillväxtinhibering (7 d), Ceramium tenuicorne ISO 10710
KRÄFTDJUR
Akut toxicitet (48 h), Daphnia magna OECD 202, SS-EN ISO 6341
Akut toxicitet (48 h), Ceriodaphnia dubia SS 02 82 14
Reproduktiontest (21 d), Daphnia magna OECD 211, ISO 10706
Akut toxicitet (48-96 h), Nitocra spinipes SS 02 81 06, ISO 14669
Larvutvecklingstest-LDR (5-8 d), Nitocra spinipes ITM -metod
MUSSLOR
Larvutveckling (72-120 h), blåmussla (Mytilus edulis) Granmo et al. (1989)
FISK
   
Akut toxicitet (48 h), zebrafiskägg (Danio rerio) SS-EN ISO 15088
Letal/subletal toxicitet (7-9 d), ägg/yngel från zebrafisk OECD 212, SS 02 81 93
   
   
Tester på fastfas Standard
BAKTERIER
Microtox Brouwer et al. 1990
Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB