Toxicon AB

Swedish English
Per Olsson Per Olsson
Marinekolog, specialist, Toxicon Environment
Telefon: 0418-560 92
per.olsson@toxicon.com
Läs mer

Per Olsson är disputerad marinekolog (1990). Per har drygt 30 års erfarenhet av marinekologiska undersökningar. Pers specialkompetens är provtagning och artbestämning av växtplankton, makroalger och makrofyter (ålgräs, nate mm) samt dessa gruppers ekologi. Per har det övergripande ansvaret för de recipientkontrollprogram som bedrivs av Toxicon och för marina miljökonsekvensutredningar. Per har huvudansvaret för makroalger/växtplankton i Toxicons projekt. Per har yrkesdykarkompetens (S30-certifikat).

Ann-Cathrin Simon Ann-Cathrin Simon
Laboratorieingenjör, Toxicon Analytical
Telefon: 0418-560 90
ann-cathrin.simon@toxicon.com
Läs mer

Ann-Cathrin har civilingenjörsexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska högskola. Hon började på Toxicon våren 2010 och tog då med sig några års erfarenhet från arbete inom läkemedelindustrin (Recphon och Recipharm). Ann-Cathrin är teknisk ledare för den ackrediterade analysverksamheten. Ann-Cathrin är föräldraledig till och med sommaren 2018.

Magnus Andersson Magnus Andersson
Laboratorieingenjör, Toxicon Analytical
Telefon: 0418-560 94
magnus.andersson@toxicon.com
Läs mer

Magnus har fil.magisterexamen i kemi från Lunds universitet. Han började på Toxicon 2011. Magnus har mångårig erfarenhet av laboratoriearbete på bland annat Perstorp AB och Astra Zeneca.

Fabian Fabian Hjalmarsson
Laboratorieingenjör, Toxicon Analytical
Telefon: 0418-497752
fabian.hjalmarsson@toxicon.com
Läs mer

Fabian har en fil. magisterexamen i molekylärbiologi från Lunds universitet. Fabian gjorde sitt examensarbete på Livsmedelsverket där han utvecklade och testade detektionsmetoden för EHEC-bakterier i livsmedel. Fabian är Stf. teknisk ledare för den ackrediterade analysverksamheten.

Eva Helgesson Eva Helgesson
Kemiingenjör, Site Manager, Toxicon AB
Telefon: 0418-560 96
eva.helgesson@toxicon.com
Läs mer

Eva Helgesson är kemiingenjör och anställdes första gången på Toxicon 1992. Under perioden 1998-2008 arbetade Eva som stf. teknisk ledare och stf. kvalitetsansvarig på det ackrediterade laboratoriet på AnoxKaldnes AB. Där arbetade Eva med fysikalisk-kemiska analyser och standardiserade slamtester. 2009 anställdes Eva som enhetschef med ansvar för den ekotoxikologiska testverksamheten (inklusive GLP) på Toxicon. Från och med sommaren 2017 är Eva ansvarig för verksamheten på Toxicon AB.

Anders Walstad Anders Walstad
Biolog, ansvarig för den ekotoxikologiska testverksamheten, Toxicon Environment
Telefon: 0418-560 93
anders.walstad@toxicon.com
Läs mer

Anders Walstad är fil. doktor i biologi och expert på androgena effekter på fisk. Anders som anställdes 2011 har mångårig erfarenhet av fiskodling och ansvarar för laboratoriets fiskavdelning. Anders är ansvarig för den ekotoxikologiska testverksamheten.

Anders Sjölin Anders Sjölin
Ekotoxikolog, ansvarig för miljögiftsundersökningar, Toxicon Environment
Telefon: 0418-560 97
anders.sjolin@toxicon.com
Läs mer

Anders Sjölin har en fil. kandidatexamen i biologi vid Lunds universitet. Anders anställdes 1994 och arbetar huvudsakligen med ekotoxikologiska projekt. Anders har huvudansvaret för bedömningar av lakvatten, industriutsläpp och fiskfysiologiska studier. En stor del av Anders arbete utgörs av fiskfysiologiska undersökningar med användning av olika biomarkörer för påverkan. Anders utformar karakteriseringsprogram och rapportering av karakteriseringar på komplexa vatten/förorenade områden.

Fredrik Lundgren Fredrik Lundgren
Marinekolog, ansvarig för marinekologiska undersökningar, Toxicon Environment
Telefon: 0418-560 98
fredrik.lundgren@toxicon.com
Läs mer

Fredrik har fil. magisterexamen och utförde sitt examensarbete i marinekologi på Toxicon 1996 och anställdes året därefter på företaget. Fredrik har det övergripande ansvaret för de marinekologiska provtagningarna och är involverad i samtliga marinekologiska undersökningar. Undersökningarna kan t ex vara månatliga hydrografiprovtagningar eller bottenfaunaprovtagningar som utförs en gång per år. Fredrik har specialkompetens inom området zooplankton och bottenfauna och huvudansvaret för artbestämning, databearbetning och rapportering. Fredrik har deltagit i flertalet nationella interkalibreringar av bottenfauna både för Västerhavet och Östersjön. Fredrik har yrkesdykarkompetens (S30). Dykarbetet innefattar såväl insamling av prover (sediment, makroalger, makrofyter, bottenfauna mm) som kartering i fält. Fredrik har också erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och riskbedömningsarbeten.

Weste Nylander Weste Nylander
Laboratorieingenjör, Toxicon Environment
Telefon: 0418-70 700
weste.nylander@toxicon.com
Läs mer

Weste har en bakgrund inom det humanistiska området, med inriktning mot teoretisk filosofi, och han har dessutom teoretiska och praktiska kunskaper inom det naturvetenskapliga området. Sedan drygt 15 år tillbaka har Weste varit involverad i den marina fältprovtagningen på Toxicon samt i efterföljande laboratoriearbete. Weste är ansvarig för navigering i samband i de omfattande fält- och dykprojekt som årligen utförs av Toxicon. I laboratoriet arbetar Weste huvudsakligen med artbestämning av bottenfauna (in- och epifauna) men också med artbestämning av djurplankton. I de fiskfysiologiska undersökningarna arbetar Weste bland annat med yngelkontroll hos tånglake och könsbestämning av tånglakeyngel. Vidare är Weste en viktig resurs vid arbetstoppar på den ekotoxikologiska avdelningen där han kan assistera vid toxicitetstestningen utifrån sin mångåriga erfarenhet på området.

Gustaf Gustaf Ekelund Ugge
Biolog, laboratorieingenjör, Toxicon Environment
Telefon: 0418-560 97
gustaf.ugge@toxicon.com
Läs mer

Gustaf Ekelund Ugge har en fil.kandidatexamen i biologi och en masterexamen i biologi och ekologi, med inriktning mot ekotoxikologi. Han har erfarenhet av olika typer av ekotoxikologisk försöksverksamhet från forskningsprojekt vid Lunds Universitet. Gustaf anställdes på Toxicon 2015. Sedan sommaren 2017 är Gustaf tjänstledig från Toxicon AB, för att arbeta som doktorand vid Lunds universitet och Högskolan i Skövde. Gustafs forskning handlar om att utarbeta en biomarkörmodell för utvärdering av komplexa vatten.

Ann-Sofie Ann-Sofie Eriksson
Laboratorieingenjör, Toxicon Analytical
Telefon: 0418-497751
ann-sofie.eriksson@toxicon.com
Läs mer

Ann-Sofie har mångårig erfarenhet av laboratoriearbete inom livsmedelsindustrin från bl. a. Skånemejerier, Unilever och Kavli AB. Ann-Sofie anställdes 2015.

Gunita Gunita Forsbäck
Ansvarig för Toxicon Analytical
Telefon: 0418-497751
gunita.forsback@toxicon.com
Läs mer

Gunita Forsbäck anställdes i oktober 2016 på Toxicon Analytical. Gunita har tidigare arbetat på Gambro, nuvarande Baxter, i Lund. På Gambro utfördes allmänt laboratoriearbete, med inriktning mot kromatografiska tekniker. Gunita ingick i en forskningsgrupp för utveckling av vätskor till dialys. Hon har också erfarenhet av stabilitetsstudier från sin tidigare anställning på Gambro. Gunita är ansvarig för verksamheten på Toxicon Analytical.

Kontakt

Toxicon AB
Rosenhällsvägen 29
261 92 HÄRSLÖV

Telefon: vxl 0418-707 00
Fax: 0418-703 00
Mail: toxicon@toxicon.com

analytical@toxicon.com
 

Kontakt

Hitta hit

Producerad av Angelica Svanberg Grafisk Form AB